Villkor & Avtal 2020
Nedan följer delar av det avtal som tecknas mellan Hundlekis och hundägare. 
Betalningsvillkor
x Samtliga avgifter debiteras i förskott med faktura via e-post.
x Månadsavgiften skall vara Hundlekis tillhanda senast den 27:e varje månad och betalas 12 månader om året. Inga stängda dagar är inräknade i priset. Priset är även i förväg reducerat med 10% över hela året, för eventuella oförutsedda stängda dagar.
x Full månadsavgift skall betalas varje månad, oavsett anledning till att man vill eller tvingas att hålla hunden hemma. Man betalar för hundens plats även då platsen inte utnyttjas. 
x Vid utebliven/sen betalning äger Hundlekis rätt att vägra ta emot hunden from den 1:a i månaden till dess att avgiften är Hundlekis tillhanda. Ingen avgift reduceras.
Hunden & hundägaren
x Inskolning 3 dagar i sträck med 90 min promenad gäller för alla nya hundar. Hundlekis avgör om hunden passar på Hundlekis.
x Månadsabonnemang startar efter att hunden gått 3 dagar inskolning och blivit godkänd av Hundlekis, och gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid.
x Hunden skall fungera väl med andra hundar och får inte uppvisa aggressivt beteende mot andra hundar eller personal. Hunden skall bete sig på sådant sätt att det är uppenbart att den trivs och mår bra samt på sådant sätt att andra hundar trivs och mår bra i dennes sällskap.
x Hunden skall vara vaccinerad mot parvovirus, smittsam leverinflammation, valpsjuka och kennelhosta. Hunden skall ha giltig full vaccination ej äldre än 3 år samt giltig vaccination mot kennelhosta ej äldre än 12 månader. Vaccination skall uppvisas varje år i samband med årlig vaccination samt på begäran.
x Hunden skall vara ID-märkt och registrerad i jordbruksverket.
x Hunden skall ha liv- & veterinärvårdsförsäkring.
x Hunden skall vara frisk och fri från ohyra när den vistas på Hundlekis.
x Tik som löper skall hållas hemma och badas noga efter löpet.
x Hundägaren skall ha en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring.
x Strikt hundägaransvar gäller även då hunden vistas på Hundlekis. Strikt hundägaransvar betyder att du som hundägare alltid är ansvarig för vad din hund gör, oavsett om din hund har blivit provocerad eller inte. Hundägaren är ansvarig om hunden orsakar skada på annan hund, person eller annan persons ägodel under vistelsen på Hundlekis.
x Om olyckan är framme måste hundägaren eller annan kontaktperson omedelbart komma för att ta hand om hunden och eventuellt ta hunden till veterinär. Om Hundlekis ej kan nå hundägaren eller övrig kontaktperson äger Hundlekis rätt att ta hunden till veterinär. 
x Hundägaren är skyldig att löpande kontrollera att samtliga kriterier uppfylls och att informera Hundlekis i alla anseenden som rör hundens lämplighet att rastas med andra hundar.

Hundlekis ansvar
x Hundlekis lovar att ta väl hand om hunden. 
x Kloklippning ingår i priset. Säg till när du vill att Hundlekis klipper hundens klor. Hundlekis klipper endast klorna om hunden accepterar hanteringen.
x Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på Hundlekis är Hundlekis skyldig att ersätta uppkomna kostnader enbart om skadan vållats av bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från Hundlekis sida, och enbart och hunden är försäkrad. Hundlekis ersätter då endast kostnader som inte ersätts av försäkringsbolaget, dvs självrisk och rörlig självrisk. Hundlekis ersätter inga kostnader som försäkringen ej ersätter pga ersättning för tillståndet ej ingår i försäkringen. 

Uppsägning av Avtal
x Under 3 dagar inskolning äger båda parter rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Ingen avgift återbetalas.
x Vid uppsägning av Avtal upphör Avtalet vid månadsskiftet som inträffar en månad efter uppsägningen. Om Avtalet sägs upp i april, är hundens sista dag 31 maj osv.
x Hundens första månad* är prövotid och innebär att båda parter äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Avgiften återbetalas endast i det fall att hundägaren säger upp Avtalet till följd av att Hundlekis väsentligt brutit mot Avtalet eller om Hundlekis säger upp Avtalet till följd av orsak som inte bryter mot någon punkt i detta avtal.
*20 vardagar i sträck räknat från startdatum av månadsabonnemang.
x Om hunden avlider upphör Avtalet omedelbart. Ingen avgift återbetalas för aktuell månad.
x Skulle någon part väsentligen bryta mot Avtalet äger den andra parten rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Ingen avgift återbetalas om hundägaren eller hunden har brutit mot Avtalet. Avgift återbetalas endast i det fall att Hundlekis brutit väsentligt mot Avtalet.

Back to Top